Számla kerekítési probléma

Módosítva ekkor Sun, 11 Jun 2023 ekkor: 11:47 AM

A számla tartalmi elemeit az ÁFA tv. 169. § szabályozza, a szoftver is ez alapján dolgozik, kiemeltem az i. pontban erre vonatkozó részt. (A Cash programmal kiállított számla azért tartalmazta a bruttó értéket is tételenként, mert az akkor hatályos ÁFA tv. ezt írta elő.)

 

A program a következő algoritmus alapján számolja az értékeket:

 

A nettó árat szorozzuk a mennyiséggel ( nettó érték ).

ÁFA kulcsonként a nettó értékeket összeadjuk ( ÁFA alap ) , majd ezt szorozzuk az ÁFA kulccsal, és azt kerekítjük FT-ra ( ÁFA ).

Ezután a ÁFA kulcsonként összeadjuk az alapot és az ÁFA-t ( Összesen )

Majd az ÁFA kulcsonkénti összesen értékeket összeadva lesz a Fizetendő összesen

 

A probléma a bruttó érték feltüntetésével alapvetően az, hogy a 27 % ÁFA miatt nem fog egyezni több tétel esetén az ÁFA bontásban szereplő bruttó a tételenként számított bruttó értékek összegével.

 

 

„169. § A számla kötelező adattartalma a következő:

a) a számla kibocsátásának kelte;

b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja;

c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;

d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének

da) adószáma, amely alatt mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy

db) adószáma, amely alatt a 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, vagy

dc) adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó az 1 000 000 forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön;

e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe;

f) az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;

g) a 163. § (1) bekezdés a) és b) pontjában említett időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől;

h) a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés, a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében;

i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;

j) az alkalmazott adó mértéke;

k) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja;

l) az „önszámlázás” kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki;

m) adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól;

n) a „fordított adózás” kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett;

o) új közlekedési eszköz 89. §-ban meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó, a 259. § 25. pontjában meghatározott adatok;

p) a „különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák” kifejezés, a XV. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében;

q) a „különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek” vagy a „különbözet szerinti szabályozás - műalkotások”, vagy a „különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek” kifejezések közül a megfelelő kifejezés, a XVI. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében;

r) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma.”

 

 

Példa, amiben pirossal jelöltük a problémás összegeket:

 

 

 

Mennyiség

Nettó ár

Bruttó ár

Nettó összesen

Bruttó összesen

tétel 1

100

19,69

25

1 969,00

2 500,00

tétel 2

80

15,75

20

1 260,00

1 600,00

tétel 3

50

23,62

30

1 181,00

1 500,00

tétel 4

95

31,5

40

2 992,50

3 800,00

tétel 4

95

39,37

50

3 740,15

4 750,00

 

 

 

 

11 142,65

14 150,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

ÁFA 

Bruttó

 

ÁFA bontás

27%

11 143,00

3 009,00

14 152,00

 

Hasznosnak találta a cikket?

Nagyszerű!

Köszönjük visszajelzését

Sajnáljuk, hogy nem tudtunk segíteni

Köszönjük visszajelzését

Tudassa velünk hogyan javíthatnák ezen a cikken!

Válasszon ki legalább egy okot

Visszajelzés elküldve

Köszönjük közreműködését és megpróbljuk a cikket kijavítani